Νέα

Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Οργανισμός: ΕΣΠΑ
Δημόσια Δαπάνη: €3,75 εκατομμύρια
Ημερομηνία Έναρξης: 23 Ιουλίου, 2020
Ημερομηνία Λήξης:  24 Σεπτεμβρίου, 2020
Url: espa.gr

Σκοπός

Βασικός σκοπός της δράσης «Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού» είναι να ενισχυθούν νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.

 

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω φορείς:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α : Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία, οι οποίες έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις (ετήσιες) κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β : Νέες επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά ή Διπλογραφικά βιβλία και δεν εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων επιχειρήσεων (κατηγορία Α), ενώ έχουν συσταθεί μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας πρόσκλησης.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων που υποβάλλουν πρόταση, είναι οι ακόλουθες :

–  Να δραστηριοποιούνται σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης.

–  Να είναι Πολύ Μικρές ή Μικρές Επιχειρήσεις.

–  Να διαθέτουν τον ή τους δηλούμενους ΚΑΔ επένδυσης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης.

–  Να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν και να υλοποιήσουν το σύνολο του επενδυτικού τους σχεδίου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

–  Να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο, δηλαδή σε χώρο που σε κάθε περίπτωση αποτελεί χωριστή ιδιοκτησία, διαθέτει τις δικές του παροχές κοινής ωφέλειας και δεν χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ως κατοικία (κύρια ή δευτερεύουσα).

Προϋπολογισμός Επενδυτικών Σχεδίων

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000,00 € έως 60.000,00€.

Επιλέξιμες Δαπάνες

  1. ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
  2. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ (άμεσα συνδεδεμένα με τις ΤΠΕ)
  3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (e-shop)
  4. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (hardware)
  5. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  6. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΝΕΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Ποσοστό Επιδότησης

Το ποσοστό ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, είναι 70%.

Διάρκεια Επενδυτικού Σχεδίου

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

 

Ενίσχυση νέων και υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την κάλυψη των τεχνολογικών τους αναγκών με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ή/και με την ενσωμάτωση συστημάτων αυτοματισμού.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις που θα επιχορηγηθούν αφορούν σε:

· Επενδύσεις σε ενσώματα και άυλα στοιχεία ενεργητικού όπως:

· Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων αυτοματισμού

· Εξοπλισμός Τεχνολογιών Πληροφορικής (hardware)

· Λογισμικά και υπηρεσίες λογισμικού (software)

· Δημιουργία ή αναβάθμιση ιστοσελίδας

· Δημιουργία ή αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop)

· Παροχή λοιπών υπηρεσιών (προώθησης, ασφάλειας, υποστήριξης)

· Κάλυψη μισθολογικού κόστους νέου προσωπικού.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί να κυμαίνεται από 10.000,00€ έως 60.000,00€

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε 70% για τις επιλέξιμες επενδυτικές δαπάνες

Σε ποιους απευθύνεται:
Υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις
Περίοδος υποβολής:
από 23/7/2020 έως 24/9/2020

Γιατί με Εμάς;

Η StartPC με εμπειρία στα επιχορηγούμενα προγράμματα, αναλαμβάνει υπεύθυνα, συστηματικά και οργανωμένα την καθοδήγηση της επιχείρησης σας σε όλα τα στάδια του επιχορηγούμενου προγράμματος.

Ξεκινώντας από τον αρχικό έλεγχο επιλεξιμότητας
Στην συμβουλευτική καθοδήγηση για τον καθορισμό της επένδυσης
Στην από κοινού διαμόρφωση και καταγραφή γενικού σχεδίου δαπανών επένδυσης
Σε καταγραφή ουσιαστικού επιχειρηματικού σχεδίου, με τεκμηρίωση και σαφήνεια
Στην επίσημη υποβολή πρότασης στο επιχορηγούμενο πρόγραμμα
Στην μετά εγκρίσεως υλοποίηση της επένδυσης

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συμπληρώστε τα στοιχεια σας στην παρακατω φόρμα και αμεσα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας